ទីសី្តការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី THE COUNCIL OF MINISTERS

Address: #41, Russian Federation Blvd., Phnom Penh Phone: (855)12 804442 Fax: (855)23 880624
E-Mail:ocm@cambodia.gov.kh Website: www.ocm.gov.kh / www.pressocm.gov.kh/alpha/index.php

ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION

Address: Sisowath, Corner Street 240, Phnom Penh Phone: (855)23 214441 / 212442 / 216146 / 216122
Fax: (855)23 216144 E-Mail: mfaicasean@bigpond.com.kh Website: www.mfaic.gov.kh

ក្រសួងមហាផ្ទៃ MINISTRY OF INTERIOR

Address: #275 Norodom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 212707 / 726148 / 726052 Fax:___ ___ ___
E-Mail: moi@interior.gov.kh Website: www.interior.gov.kh

ក្រសួងទេសចរណ៍MINISTRY OF TOURISM

Address: #3 Monivong Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 214483 Fax: (855)23 426107 / 426364 / 217503
E-Mail: info@mot.gov.kh Website: www.mot.gov.kh

ក្រសួងយុតិ្តធម៌ MINISTRY OF JUSTICE

Address: #240 Sothearos Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 360327 / 363204 / 360421 / 360329 / 212693
Fax: (855)23 364119 E-Mail: moj@cambodia.gov.kh Website: www.moj.gov.kh

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ MINISTRY OF AGRICULTURE FORESTRY AND FISHERIES Address: #200, Norodom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 211351 Fax: (855)23 217320 / 215982
E-Mail:icomaff@camnet.com.kh Website: www.maff.gov.kh
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម MINISTRY OF COMMERCE

Address: #20 A-B, Norodom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 427358 / 725585Fax: (855)23 426396
E-Mail: kunkoet@moc.gov.kh Website: www.moc.gov.kh

ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈMINISTRY OF CULTURE AND FINE ARTS

Address: #227, Norodom Blvd., PhnomPenh Phone: (855)23 217645 Fax: (855)23 725749
E-Mail:mcfa@cambodia.gov.kh Website: www.mcfa.gov.kh

ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORTS

Address: #80, Norodom blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 210705 / 210211 Fax: (855)23 215096
E-Mail:crsmeys@camnet.com.kh Website: www.moeys.gov.kh

ក្រសួងបរិស្ថាន MINISTRY OF ENVIRONMENT

Address: #48, Sihanouk Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 427894 Fax: (855)23 427844
E-Mail: moe-cabinet@camnet.com.kh Website: www.moe.gov.kh

ក្រសួងសុខាភិបាល MINISTRY OF HEALTH

Address: #151-153 Kampuchea Krom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 722873 / 880261 / 881405 / 881409 Fax: (855)23 426841 / 722873 / 880261 E-Mail: procure.pcu@bigpond.com.khWebsite:www.moh.gov.kh

ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែ និង ថាមពល MINISTRY OF INDUSTRY MINES AND ENERGY

Address: #45 Norodom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 723077 / 724477 Fax: (855)23 428263
E-Mail:mine@cambodia.gov.kh Website: www.mine.gov.kh

ក្រសួងព៍ត៌មាន MINISTRY OF INFORMATION

Address: #62 Monivong Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 724159 / 426059 / 723389 Fax: (855)23 427475
E-Mail: information@cambodia.gov.kh Website: www.information.gov.kh

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ MINISTRY OF LAND MANAGEMENT, URBAN PLANNING & CONSTRUCTION

Address: #771-773 Monivong Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 215660 / 215659 / 215278 / 217035
Fax: (855)23 217035 / 215277 E-Mail: gdlmup-mlmupc@camnet.com.kh Website: www.mlmupc.gov.kh

ក្រសួងការពារជាតិ MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE

Address: Confederation de la Russie, Corner Street 175, Phnom Penh Phone: (855)23 883184 / 428171
Fax: (855)23 366169 E-Mail: info@mond.com.kh Website: www.mond.gov.kh

ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND INSPECTION

Address: Jawaharlal Nehru (street 215), Phnom Penh Phone: (855)23 884261 / 884254 Fax: (855)23 884264
E-Mail: mnasrl@cambodia.gov.kh Website: www.mnasrl.gov.kh

ក្រសួងផែនការ MINISTRY OF PLANNING

Address: #386 Monivong Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 212049 / 720901 / 720902 / 212055 / 215071
Fax: (855)23 210698 / 210944 E-Mail: mop@cambodia.gov.kh Website: www.mop.gov.kh

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATION

Address: Ang Eng (Street 13), corner Street 102, Phnom Penh Phone: (855)23 426510 / 724809 / 724311 / 724724 Fax: (855)23 426011 E-Mail: mptc@cambodia.gov.kh Website: www.mptc.gov.kh

ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនMINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT

Address: #106 Norodom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 427845 / 724213 / 723093 Fax: (855)23 427852 / 723093 E-Mail: mpwt@mpwt.gov.kh Website: www.mpwt.gov.kh

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

Address: Jok Dimitrov, Corner Of Street 169, Phnom PenhPhone: (855)23 426850 / 884639 / 426552
Fax: (855)23 366790 / 426823 E-Mail: mrd@cambodia.gov.kh Website: www.mrd.gov.kh

ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងយុវនីតិសម្បទា MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS LABOUR VOCATIONAL TRAINING AND YOUTH REHABILITATION

Address: #68 Norodom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 725191 / 724091 / 725891 Fax: (855)23 427322 / 217322 E-Mail: mosalvy@cambodia.gov.kh Website: www.mosalvy.gov.kh

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម MINISTRY OF WATER RESOURCES AND METEOROLOGY

Address: #47 Norodom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 724289 / 724327 Fax: (855)23 426345
E-Mail:mowram@cambodia.gov.kh Website: www.mowram.gov.kh

ក្រសួងកិច្ចការនារី MINISTRY OF WOMEN AFFAIRS AND VETERAN

Address: #3, Norodom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 428965 Fax: (855)23 428965
E-Mail:mwva.cabinet@online.com.kh Website: www.mwva.gov.kh

សាលាក្រុងភ្នំពេញ MUNICIPALITY OF PHNOM PENH

Address: #69 Preah Monivong Blvd., Sangkat StrahChak, Khan DaonPenh Phone: (855)23 722045 / 722726 / 724126 / 724545 / 722825 Fax: (855)23 426101 / 466185 / 724126 / 725626 E-Mail:phnompenh@phnompenh.gov.kh Website: www.phnompenh.gov.kh

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ SECRETARIAT OF PUBLIC SERVICE

Address: #409-411 Monivong Blvd., Boeung KengKang3, Chamkarmon, Phnom Penh Phone: (855)23 210071 Fax: __ ___ ___ E-Mail: sspf@cambodia.gov.kh Website: www.sspf.gov.kh

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល

SECRETARIAT OF CIVIL AVIATION

Address: #62 Norodom Blvd., Phnom Penh Phone: (855)23 360617 / 427141 Fax: (855)23 426169 / 725938 / 211019 E-Mail: civilaviation@cambodia.gov.kh Website: www.civilaviation.gov.kh

អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍ វិស័យបចេ្ចកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា NATIONAL INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT AUTHORITY

Address: Russian Federation Blvd, Phnom Penh Phone: (855)23 880635 Extension 246 Fax: (855)23 880637
E-Mail: leewood_phu@nida.gov.kh Website: www.nida.gov.